U NÁS VŽDY LEVNĚJI........

Zboží určené k reklamaci, zasilejte řádně zabalené v originalních obalech.

Na adresu:   
 
www.sestavypc.cz
Josef Lounek

SESTAVYPC.CZ
Třebechovická 826
500 03, Hradec Králové
 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou http://www.sestavypc.cz/  , zastoupenou Josefem Lounkem   (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na http://www.sestavypc.cz/.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma http://www.sestavypc.cz/   ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka). Pokud není uvedeno jinak, platí tento doklad jako záruční list s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem, a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/1992 Sb. v platném znění.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej.

 

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno ve firmě http://www.sestavypc.cz/   (viz. záruční list - nákupní doklad).

 

Reklamace přijímáme pouze písemně nebo na e-mailu, s přesným popisem závady,

[email protected] , [email protected]

potom bude s Vámi dohodnut způsob dopravy, případně náhrada.

  

Místem pro uplatnění reklamace je adresa:

www.sestavypc.cz
Josef Lounek

SESTAVYPC.CZ
Třebechovická 826

500 03, Hradec Králové

 

 

 

.

 U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (notebooky, monitory, tiskárny, digitální foto ...) musí kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam autorizovaných servisů na  http://www.sestavypc.cz/, nebo v místě prodávajícího). V případě, že bylo zboží zakoupeno na firmu (IČO), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu naší provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

  

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

        

     Časté poškození u komponent, kdy nelze uznat záruku:
      

  Základní desky
     Spálení konektorů a obvodů, k nimž dochází např. při špatném zasunutí
     karty nebo paměti do slotu, nebo jejich uvolnění při přepravě PC.
     Také spálení obvodů periferních zařízení např. při jejich připojování
     za chodu PC,nebo v důsledku zkratu cizím vodivým předmětem,
     např. zapadlým šroubkem při montáži PC. Důsledkem vadného zdroje
     či jiných komponent.
     Mechanická poškození pádem nebo špatným balením při přepravě,
     poškození konektorů neopatrným zasouváním/vysouváním kabelů,
     paměťových modulů, procesoru a karet. Různé vrypy v PCB a mechanické
     poškození součástek při montáži desky nebo při montáži
     chladiče procesoru.       

   Procesory
     Spálení procesoru je nejčastěji způsobeno slabým chlazením - nevhodný,
     nefunkční nebo špatně nasazený chladič, nepoužití přiměřeného množství
     vhodné termální pasty či chladiče s poduškou nebo neuchlazení při
     přetaktování.Příliš mnoho pasty může způsobit zkrat mezi piny,
     součástkami a můstky na povrchu CPU. V tomto případě očistěte pastu a
     zkuste procesor znovu.Mechanické poškození CPU může být způsobeno
     např. při neopatrné montáži chladiče, při manipulaci s procesorem,
     nebo nevhodným balením při přepravě. Ohnuté piny nejčastěji způsobené
     neopatrným zacházením nebo montáží procesoru.
        

   Paměti
     Spálené PCB, čipy a piny na socketu paměťového modulu jsou dle vyjádření
     výrobců způsobovány vnějšími vlivy, a to nejčastěji zkratem v patici
     základní desky. Příčinou zkratu může být ohnutý pin patice základní
     desky, zasunutí či vysunutí paměti při zapnutém PC, nesprávně
     zasunutá paměť apod. 
           

Add-on karty
     Spálení pinů konektoru, spálení cest na PCB, nebo spálení součástek mohou
     být způsobeny zkratem nebo špatným kontaktem ve slotu základní desky.
     Dále je častou příčinou připojování různých periferií ke kartám za
     provozu PC. Poškození může být také způsobeno vadným zdrojem nebo
     základní deskou.Mechanická poškození jsou nejčastěji způsobena
     neodbornou instalací nebo manipulací. 
          

    Pevné disky
     Protržení ochranné pásky způsobené při montáži nebo demontáži disku
     ve skříni. Po perforaci dojde k vniknutí prachu na povrch ploten.
     K ulomení plastové části konektoru nebo ohnutí pinů konektoru a jiným
     mechanickým poškozením dochází při montáži nebo pádem.
     Spálení elektroniky disku - je nejčastěji zapříčiněno vadným zdrojem.
         

   CD a DVD mechaniky
     Mechanická poškození viditelná zvenčí bývají způsobena většinou pádem.
     Dále to je ohnutí pinů či poškození konektorů při instalaci.
     Poškození vysouvacího mechanismu nosiče disku nesprávnou manipulací při
     vkládání médií.K poškození docházi i roztříštěním nekvalitního média
     uvnitř CD mechaniky. Takováto poškození výrobci CD mechanik neuznávají,
     protože k nim nedošlo vinou jejich výrobku.    

    

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím - v reklamačním formuláři   * .doc , v přiloženém listě s popisem závady.

 

 

Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

 

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

 

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety....).

LCD display

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis*.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

 

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží, záruční doba, pokud není uvedeno jinak, se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí, do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí. V případě nevyzvednutí opraveného zboží zákazníkem do 12 měsíců po ukončení reklamace, se toto zboží stává majetkem firmy http://www.sestavypc.cz/  .

 

 

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.


 

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

[email protected] nebo na telefonu: 733297111

 

 

***********************************************************************

 

Reklamace zboží přímo v servisních střediscích výrobců:

U některých výrobků je pro zákazníky nejvýhodnější reklamovat zboží zakoupené u nás přímo v servisních střediscích výrobců, zejména z časových důvodů (ušetří se čas za dopravu mezi firmou sestavypc.cz a servisním střediskem).


 

ACER
Adresa: Servisní centrum - CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno
Telefon: 531027777
Internet: www.acer.cz

 


 

AOC
Adresa: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Telefon: 220121432
Fax: 235350746
E-mail: [email protected]
Internet: www.xpectrum.cz

 


 

APC
Telefon: 800102063
Internet: www.apc.cz

 


 

ASUS
Telefon: 596766888
Je třeba vyplnit online formulář Pick Up and Return na rma.asus.de

 


 

BELKIN
Adresa: Tylova 27, 301 00 Plzeň
Telefon: 377330026
E-mail: [email protected]

 


 

BENQ
Adresa: Kvítková 248, 760 01 Zlín
Telefon: 577019995
E-mail: [email protected]
Internet: www.asupport.cz

Adresa: Porážková 42, 702 00 Ostrava
Telefon: 595136492
Mobil: 603504827
E-mail: [email protected]
Internet: www.asupport.cz

Adresa: Koněvova 65, 130 00 Praha
Telefon: 272188300
E-mail: [email protected]
Internet: www.asupport.cz

Adresa: Luční 11, 616 00 Brno
Telefon: 544500290
E-mail: [email protected]
Internet: www.asupport.cz

 


 

CANON
Adresa: Vinohradská 100, 130 00 Praha 3
Telefon: 222721525
E-mail: [email protected]
Internet: www.awh.cz

 


 

COMPEX
Adresa: K Zadní Kopanině 182, 155 00 Praha 515 - Zmrzlík
Telefon: 257960350
Fax: 257960350
Mobil: 775262901
E-mail: [email protected]

 


 

D-LINK
Adresa: Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava
Telefon: 596253677
Fax: 596253699
E-mail: [email protected]
Internet: www.sil.cz

 


 

DELL
Telefon: 225372727
Další informace o postupu při reklamaci Vám budou sděleny na Dell Hot Line 225 372 727

 


 

DICOTA
Adresa: Na Lysine 25, 147 00 Praha
Telefon: 261227763
Fax: 261227767
E-mail: [email protected]
Internet: www.dicota.cz

 


 

DYNAVIX
Adresa: Na Žertvách 34, 180 00 Praha 8
Telefon: 284094630
E-mail: [email protected]
Internet: www.dynavix.cz/

 


 

EIZO
Adresa: Na rozcestí 1434/6, 190 00 Praha 9 (Balabenka)
Telefon: 284820075
Fax: 284820075
Mobil: 723448935
E-mail: [email protected]
Internet: www.eizo-servis.cz

 


 

EPSON
Adresa: Mlýnská 70, 602 00 Brno
Telefon: 543533322
Fax: 543533320
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Fráni Šrámka 47, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387314534
Fax: 387314534
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Železárenská 4, 709 00 Ostrava
Telefon: 596622441
Fax: 596622441
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Devotyho 2026, 530 02 Pardubice
Telefon: 466310979
Fax: 466303778
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Skrétova 50, 300 00 Plzeň
Telefon: 377324161
Fax: 377324161
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10
Telefon: 281006281
Fax: 281006282
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

 


 

EVOLVE
Adresa: Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava
Telefon: 599509599
Internet: www.sectron.cz

 


 

FUJIFILM
Adresa: Vinohradská 100, 130 00 Praha 3
Telefon: 222721525
E-mail: [email protected]
Internet: www.awh.cz

 


 

FUJITSU SIEMENS
Adresa: Jaroslava Staši 3, 760 02 Zlín
Telefon: 577212900
Fax: 577434719
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Otakara Ševčíka 14, 635 00 Brno
Telefon: 548212936
Fax: 548532292
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Trocnovská 2, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387314200
Fax: 387314200
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Teplická 27, 405 02 Děčín
Telefon: 412530142
Fax: 412530140
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 596614126
Fax: 596611039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Hronovická 949, 530 02 Pardubice
Telefon: 466613535
Fax: 466613535
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Zábělská 12, 312 11 Plzeň
Telefon: 377462443
Fax: 377462445
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Telefon: 244402263
Fax: 244402263
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

 


 

GENIUS
Adresa: Nám. Svobody 461/1, 402 01 Děčín
Telefon: 412558249
Fax: 412558250
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava
Telefon: 597444372
Fax: 597444375
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň
Telefon: 374219350
Fax: 374219369
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: U Továren 770/1b (Areál TECHO), 102 00 Praha 10
Telefon: 296340340
Fax: 296340303
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Stará Vajnorská 21 (budova BGS), 831 04 Bratislava
Telefon: 848133135
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Palackého 248, 530 02 Pardubice
Telefon: 467408711
Fax: 467408748
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Herčikova 246/1a, 612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: 531020501
Fax: 531020502
Mobil: 724624037
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

 


 

GOCLEVER
Adresa: Husova 2, 675 31 Jemnice
Telefon: 546606021
E-mail: [email protected]

 


 

HAL3000
Postup při reklamaci notebooku HAL3000 najdete zde: www.hal3000.cz

 


 

HEWLETT PACKARD
Adresa: Mlýnská 70, 602 00 Brno
Telefon: 543533322
Fax: 543533320
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Fráni Šrámka 47, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387314534
Fax: 387314534
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Železárenská 4, 709 00 Ostrava
Telefon: 596622441
Fax: 596622441
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Devotyho 2026, 530 02 Pardubice
Telefon: 466310979
Fax: 466303778
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Skrétova 50, 300 00 Plzeň
Telefon: 377324161
Fax: 377324161
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10
Telefon: 281006281
Fax: 281006282
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

 


 

IIYAMA
Adresa: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Telefon: 220121432
Fax: 235350746
E-mail: [email protected]
Internet: www.xpectrum.cz

 


 

KONICA MINOLTA
Adresa: Nám. Svobody 461/1, 402 01 Děčín
Telefon: 412558249
Fax: 412558250
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava
Telefon: 597444372
Fax: 597444375
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň
Telefon: 374219350
Fax: 374219369
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: U Továren 770/1b (Areál TECHO), 102 00 Praha 10
Telefon: 296340340
Fax: 296340303
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Stará Vajnorská 21 (budova BGS), 831 04 Bratislava
Telefon: 848133135
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Palackého 248, 530 02 Pardubice
Telefon: 467408711
Fax: 467408748
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Herčikova 246/1a, 612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: 531020501
Fax: 531020502
Mobil: 724624037
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

 


 

LEXMARK
Adresa: Jaroslava Staši 3, 760 02 Zlín
Telefon: 577212900
Fax: 577434719
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Otakara Ševčíka 14, 635 00 Brno
Telefon: 548212936
Fax: 548532292
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Trocnovská 2, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387314200
Fax: 387314200
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Teplická 27, 405 02 Děčín
Telefon: 412530142
Fax: 412530140
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 596614126
Fax: 596611039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Hronovická 949, 530 02 Pardubice
Telefon: 466613535
Fax: 466613535
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Zábělská 12, 312 11 Plzeň
Telefon: 377462443
Fax: 377462445
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Telefon: 244402263
Fax: 244402263
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

 


 

LG
Adresa: Dolní Roven 288, Areal AGROFRUCHT, 533 75 Dolní Roven – Pardubice
Telefon: 464600800
Fax: 464600803
Mobil: 724649100
E-mail: [email protected]

 


 

LOGITECH
E-mail: [email protected]
Internet: rma.fixit-service.com

 


 

MINOLTA
Adresa: Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov
Telefon: 582346188
Fax: 582346277
E-mail: [email protected]

 


 

MIO
Adresa: Průmyslová 1181 - Service Park area / MIO Service, 391 02 Sezimovo Ústí II
Telefon: 381210899
E-mail: [email protected]
Internet: www.vspdata.cz

 


 

MSI
Adresa: Povážská 266, 386 01 Strakonice
Telefon: 800101010
E-mail: [email protected]
Internet: www.penta.cz

 


 

NEOVO
Adresa: Jaroslava Staši 3, 760 02 Zlín
Telefon: 577212900
Fax: 577434719
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Otakara Ševčíka 14, 635 00 Brno
Telefon: 548212936
Fax: 548532292
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Trocnovská 2, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387314200
Fax: 387314200
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Teplická 27, 405 02 Děčín
Telefon: 412530142
Fax: 412530140
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 596614126
Fax: 596611039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Hronovická 949, 530 02 Pardubice
Telefon: 466613535
Fax: 466613535
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Zábělská 12, 312 11 Plzeň
Telefon: 377462443
Fax: 377462445
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Telefon: 244402263
Fax: 244402263
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

 


 

NIKON
Adresa: Kodaňská 46, 100 10 Praha 10
Telefon: 367154566
E-mail: [email protected]
Internet: www.nikon.cz

 


 

OLYMPUS
Adresa: Evropská 176, 160 41 Praha 6
Telefon: 221985226
Fax: 221985598
E-mail: [email protected]

 


 

PANASONIC
Adresa: Jaroslava Staši 3, 760 02 Zlín
Telefon: 577212900
Fax: 577434719
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Otakara Ševčíka 14, 635 00 Brno
Telefon: 548212936
Fax: 548532292
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Trocnovská 2, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387314200
Fax: 387314200
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Teplická 27, 405 02 Děčín
Telefon: 412530142
Fax: 412530140
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 596614126
Fax: 596611039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Hronovická 949, 530 02 Pardubice
Telefon: 466613535
Fax: 466613535
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Zábělská 12, 312 11 Plzeň
Telefon: 377462443
Fax: 377462445
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Telefon: 244402263
Fax: 244402263
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

 


 

PENTAX
Adresa: Lucemburská 2, 130 00 Praha 3
Telefon: 222711045
Fax: 222712235
Mobil: 777118383
E-mail: [email protected]

 


 

PROVIEW
Adresa: Nám. Svobody 461/1, 402 01 Děčín
Telefon: 412558249
Fax: 412558250
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava
Telefon: 597444372
Fax: 597444375
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň
Telefon: 374219350
Fax: 374219369
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: U Továren 770/1b (Areál TECHO), 102 00 Praha 10
Telefon: 296340340
Fax: 296340303
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Stará Vajnorská 21 (budova BGS), 831 04 Bratislava
Telefon: 848133135
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Palackého 248, 530 02 Pardubice
Telefon: 467408711
Fax: 467408748
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

Adresa: Herčikova 246/1a, 612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: 531020501
Fax: 531020502
Mobil: 724624037
E-mail: [email protected]
Internet: www.dileris.cz

 


 

SAMSUNG
Adresa: Jaroslava Staši 3, 760 02 Zlín
Telefon: 577212900
Fax: 577434719
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Otakara Ševčíka 14, 635 00 Brno
Telefon: 548212936
Fax: 548532292
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Trocnovská 2, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387314200
Fax: 387314200
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Teplická 27, 405 02 Děčín
Telefon: 412530142
Fax: 412530140
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Kutuzovova 25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 596614126
Fax: 596611039
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Hronovická 949, 530 02 Pardubice
Telefon: 466613535
Fax: 466613535
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Zábělská 12, 312 11 Plzeň
Telefon: 377462443
Fax: 377462445
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha
Telefon: 244402263
Fax: 244402263
E-mail: [email protected]
Internet: www.ceskyservis.cz

 


 

SONY
Adresa: Na Šafránce 9/1651, 101 00 Praha
Telefon: 257322222
Fax: 257320123
E-mail: [email protected]
Internet: www.centron.cz

 


 

TOMTOM
Telefon: 239 000 491
Internet: www.tomtom.com

 


 

TOSHIBA
Adresa: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno
Telefon: 547426581
Fax: 547426590
E-mail: [email protected]
Internet: www.chgservice.cz

 


 

UMAX
Adresa: Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9
Telefon: 284000111
Fax: 284000164
E-mail: [email protected]
Internet: www.umax.cz

 


 

XBOX
Telefon: 800142365
Internet: www.xbox.com

 


 

XEROX
Adresa: Mlýnská 70, 602 00 Brno
Telefon: 543533322
Fax: 543533320
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Fráni Šrámka 47, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387314534
Fax: 387314534
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Železárenská 4, 709 00 Ostrava
Telefon: 596622441
Fax: 596622441
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Devotyho 2026, 530 02 Pardubice
Telefon: 466310979
Fax: 466303778
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: Skrétova 50, 300 00 Plzeň
Telefon: 377324161
Fax: 377324161
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

Adresa: U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10
Telefon: 281006281
Fax: 281006282
E-mail: [email protected]
Internet: www.sntcz.cz

 


 

ZyXEL
Adresa: Do Koutů 5, 141 00 Praha 4
Telefon: 241760006
E-mail: [email protected]
Internet: www.apollo-multimedia.cz