logosestavy99[1]                       Reklamační protokol

Josef Lounek
Třebechovická 826
500 03, Hradec Králové

IČO:  66821509 
DIČ:  CZ7812203036

 

Provozovna: Pálenecká 189, Svobodné Dvory, 503 11  Hradec Králové

 

Začátek formuláře

 

Číslo faktury nebo dodacího listu reklamovaného zboží:

 

 

 

Firma/jméno a adresa kupujícího:

Jméno: 

Příjmení: 

*Firma: 

*IČ: 

*DIČ: 

Ulice: 

PSČ: 

Město: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Podrobný popis závady musí obsahovat veškeré důležité údaje pro rychlou lokalizaci závady

 

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se

seznámil s reklamačním řádem www.sestavypc.cz

a že s ním v plném rozsahu souhlasí.

Budete-li reklamované zboží zasílat přepravní službou, zasílejte jej doporučeně  (NE na dobírku) a pojištěné,

jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

Dopravné či balné reklamovaného zboží není předmětem záruky prodávajícího a proto si jej kupující hradí sám.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů. Při neoprávněné reklamaci (tj. nebude-li zjištěna oznámená

závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je dodavatel oprávněn požadovat od odběratele úhradu

vzniklých nákladů na přepravu a náklady na otestování produktu podle aktuálního ceníku servisních prací

vystaveným na www.sestavypc.cz

 

 

 

Datum: ________      Podpis kupujícího: _________________________________________

 

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)

 

Jméno technika:

 

 

 

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

  Datum: ______              Podpis technika: _________________________________________   

 

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené **

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

Datum: ______________  Podpis prodejce: _________________________________________

Josef Lounek ,Třebechovická 826 , 500 03, Hradec Králové,  IČO:  66821509, DIČ:  CZ7812203036

**) Nehodící se škrtněte

 

**********************************************

 

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou www.sestavypc.cz  , zastoupenou Josefem Lounkem   (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na http://www.sestavypc.cz  .

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma www.sestavypc.cz   ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka). Pokud není uvedeno jinak, platí tento doklad jako záruční list s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem, a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/1992 Sb. v platném znění.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej.

 

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno ve firmě www.sestavypc.cz   (viz. záruční list - nákupní doklad).

 

Reklamace přijímáme pouze písemně nebo na e-mailu, s přesným popisem závady,

[email protected]

potom bude s Vámi dohodnut způsob dopravy, případně náhrada.

 

Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Pálenecká 189, Svobodné Dvory, 503 11  Hradec Králové. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (notebooky, monitory, tiskárny, digitální foto ...) musí kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam autorizovaných servisů na  http://www.sestavypc.cz/, nebo v místě prodávajícího). V případě, že bylo zboží zakoupeno na firmu (IČO), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu naší provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím - v reklamačním formuláři   * .doc , v přiloženém listě s popisem závady.

Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety....).

 

LCD display

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis*.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží, záruční doba, pokud není uvedeno jinak, se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí, do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí. V případě nevyzvednutí opraveného zboží zákazníkem do 12 měsíců po ukončení reklamace, se toto zboží stává majetkem firmy www.sestavypc.cz  .

 

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2008 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.


V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

[email protected] nebo na telefonu: 607 644 555

 

 

 

********************************************************************************************************

Reklamace zboží přímo v servisních střediscích výrobců:

U některých výrobků je pro zákazníky nejvýhodnější reklamovat zboží zakoupené u nás přímo v servisních střediscích výrobců, zejména z časových důvodů (ušetří se čas za dopravu mezi firmou sestavypc.cz a servisním střediskem).

Hewlett-Packard
Jeremenkova 88
140 00 Praha 4
telefon: 261307310

veškeré zboží od Hewlett-Packard

A-support
Koněvova 65
130 00 Praha 3
telefon: 27188300

Luční 11
616 00 Brno
telefon: 544500290

výrobky BENQ

Český Servis a.s. Praha
Barrandova 409
143 00 Praha 4
telefon: 244402263

LCD monitory Fujitsu-Siemens
monitory Prestigio
notebooky IBM Lenovo

SIL Eastern Europe a.s.
Těšínská 1970/56
710 00 Ostrava
tel. 596 253 677

Dělnická 786/38
170 00 Praha 7
telefon: 220199178

monitory Hyundai
PDA Palm

AWH servis
Milešovská 1
130 00 Praha 3
telefon: 222721525

Canon foto-video

Servisní středisko Nikon
Kodaňská 46
100 10 Praha 10
telefon: 267154566

všechny výrobky NIKON

Olympus C&S s.r.o.
Evropská 176
160 41 Praha 6
telefon: 221985211

všechny výrobky OLYMPUS

UMAX Czech a.s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9 - Hloubětín
telefon: 284000164

všechny výrobky Umax

CHG Service, a.s.
Vídeňská 102
619 00 Brno
telefon: 547426581

notebooky Toshiba

APC Support
telefon: 800102063

všechny výrobky APC
(přepěťové ochrany, záložní zdroje, apod.)

NEC servis
telefon: 800166366

monitory NEC

Xpectrum s.r.o.
Lužná 591/4
160 00 Praha 6
Tel: 220 121 432

monitory a projektory LG
monitory Philips
monitory ViewSonic

Acer Czech Republic
Servisní centrum CTPark Brno
Tuřanka 100
627 00 Brno-Slatina
Tel.: 531 027 777

všechny výrobky ACER

VISUAL SERVIS s.r.o.
Novodvorská 173/36
142 00 Praha 4
tel: +420 241 411 515

projekory NEC

Optimus Servis
Nuselská 3
140 00 Praha 4

digitální fotoaparáty KODAK
digitální fotoaparáty Panasonic

DILERIS
U Průhonu 22
170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 340 340

HDD a monitory Samsung
projektory a tiskárny EPSON

Getronics
U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
Tel.: 296 760 111

notebooky, PC a PDA Fujitsu-Siemens

GSMobile Group a. s.
Veselská 699
Praha 9, 19000

PDA HTC

EXAC
Zbraslavská 27
159 00 Praha 5
Tel.: 251 811 717

veškeré zboží od Pinnacle

Panter
Bohuslava Martinů 1
140 00 Praha 4
Tel.: 241 040 940

všechny výrobky Sennheiser

S.P.V. service for you s.r.o.
Jana Růžičky 1165
14801 Praha 4
148 01

tiskárny a scanery CANON

Asus Czech s.r.o.
VMI building Na Rovince 887
720 00 Ostrava - Hrabová
Tel: +420 596 766 901 - 902, 903, 904

všechny výrobky ASUS
(monitory, PDA, notebooky )

GCC Services a.s.
U Stavoservisu 1
100 00 Praha 10
telefon: 281006281

pocket loox Fujitsu-Siemens

Servisní centrum Emgeton - iAudio
Náplavní 3/2012
120 00 Praha

všechny výrobky Emgeton

PENTA CZ s.r.o.
Povážská 266
386 01 Strakonice
Tel.: +420 383 369 120

notebooky Microstar

EU3C Czech s.r.o
Štěrboholská 1434/102A
102 10 Praha 10

MP3 přehrávače Mio
MP3 přehrávače EU3C

SATCA, spol. s r.o.
Horova 1268
250 82, Úvaly
TEL. 296 826 021

síťové prvky StraightCore

Servisní centrum SONY Czech
V parku 2309/6
140 00 Praha 4
telefon: 222 864 199

všechny výrobky SONY